KRD
086 270 69 00

Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
fax: 086 270 69 44

więcej

e-faktura

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z faktur w formie elektronicznej (tzw. e-faktury).

1.        Faktura zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów (z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur Dz. U. z 2005r., Nr 133, poz. 1119) wymaga jedynie akceptacji, czyli zgody na jej wystawienie i przesłanie w formie elektronicznej. Akceptacja elektronicznej formy faktury następuje w formie oświadczenia na piśmie lub oświadczenia w formie elektronicznej (opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym albo poprzez wymianę danych elektronicznych EDI).

2.        Wystawca wystawia fakturę w dowolnej postaci i zapisuje w pliku. Faktura jest wysyłana/udostępniana dla odbiorcy w formie elektronicznej przy pomocy urządzeń do przetwarzania oraz przechowywania danych wykorzystujących techniki teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków jak np. email, cd-rom lub poprzez udostępnienie pliku do pobrania ze strony www.

3.        Faktura powinna być wystawiona i przesłana wraz z podpisem elektronicznym (art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450,  z późń. zm.) weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub może być wystawiona i przesłana poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

4.        Oszczędność czasu - nie trzeba odbierać f-ry na poczcie, ani czekać na listonosza. E-fakturę otrzymujemy (na wskazany w  akceptacji adres mailowy w kilka minut po jej wystawieniu).

5.        Zmniejszenie ilości dokumentów,  które wymagają przechowywania,  dostęp do faktur zapewnia formę archiwum elektronicznego.

6.        Stały dostęp do faktur z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu zarówno dla wystawcy, jak i odbiorcy.

7.        E-faktura jest akceptowana przez Urząd Skarbowy.

8.        Wydruk e-faktury jest akceptowany przez Agencję Rynku Rolnego przy składaniu  wniosku dopłaty do materiału siewnego.

9.        Na fakturach papierowych powinny znajdować się wyrazy "oryginał" i "kopia". Nie ma to zastosowania w e-fakturze, ponieważ uniemożliwiłoby to zagwarantowanie integralności danych na fakturach.

10.    Terminowość oraz bezpieczeństwo przesyłki - w porównaniu z tradycyjną fakturą znika ryzyko niedostarczenia faktury.

11.    Dbanie o środowisko.

12.    Skłodowski Spółka Jawna jest również otwarta na otrzymywanie e-faktur od swoich kontrahentów.
   
Poniżej załączamy druk akceptacji. Jeżeli chcecie Państwo korzystać z e-faktury prosimy o  własnoręczne podpisanie akceptacji i odesłanie pocztą na adres siedziby Spółki: Skłodowski Spółka Jawna, ul. Czyżewska 20, 07-323 Zaręby Kościelne.
Do pobrania: akceptacja e-faktury.